استاندارد 5632: آیین کار نگهداری به

در این آئین کار راهکارهای برداشت، جورکردن، بسته بندی، جابجایی و ترابری به سردخانه، مدت و شرایط نگهداری در سردخانه، شرایط خروج از سردخانه به منظور نگهداری هرچه بیشتر ویژگیهای به در خارج از فصل تدوین شده است. این آئین کار در مورد ارقامی از به که تولید داخلی بوده و دارای ارزش اقتصادی جهت نگهداری به منظور مصرف و صادرات می باشند کاربرد دارد، برای دسترسی به متن کامل این استاندارد اینجا کلیک کنید.