چروکیدگی پوست سیب  (Skin Shriveled) :

مشخصات عارضه:

سیب با گذشت زمان حدود 5%  کاهش وزن پیدا می کند و معمولاً  بر اثر این کاهش وزن چروکیدگی زیادی نشان می دهد.
چروک شدن پوست با حفظ رطوبت نسبی مناسب در سالن های نگهداری کاهش می یابد. دمای نگهداری 0 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90% چروکیدگی سیب را در صورتیکه به مدت طولانی نگهداری نشوند، در اکثر ارقام کنترل می کند.ارقام حساس:

سیب رقم گولدن دلیشس، به این عارضه حساس است.