بیماری قهوه ای شدن مرکز سیب (Brown Core)        


مشخصات بیماری:

این بیماری با پیش رسی رنگ قهوه ای گوشت میوه در مرکز سیب متفاوت می باشد. اولین علائم بیرنگی جزئی گوشت میوه در ناحیه تخمدان بین حفره های حاوی دانه هاست. در مراحل بعدی، بافت میوه قهوه ای با قهوه ای مایل به سیاه می شود. بافت های مبتلا سخت و مرطوب باقی می ماند. این عارضه با رنگ خاکستری- قهوه ای پوست در محل گودی دم سیب همراه هست. این بیماری در هوای معمولی سردخانه در دمای صفر درجه سانتیگراد تا اوایل دی ماه معمولاً توسعه نمی یابد.عوامل موثر در بروز عارضه:

این عارضه معمولاً با فصول رویشی که هوای آن سرد، ابری و در طول دوره رشد میوه بر درخت قطرات باران نشسته باشد شدیدتر می گردد. به نظر می رسد میزان کود ازته موجب افزایش حساسیت می شود. وقوع بیماری معمولاً در سیب های با اندازه بزرگ و در میوه هایی که نزدیک به شروع دوره برداشت چیده می شوند بیشتر است.کنترل بیماری:

1- بیماری قهوه ای شدن مرکز سیب عرضه مخصوص دمای پایین در اکثر ارقام است، لذا می توان عارضه را با نگهداری میوه در دمای توصیه شده کنترل کرد.
2- رعایت میزان متوسط کود ازته در باغ.
3- نگهداری در سالن کنترل اتمسفر در دمای 3 درجه سانتیگراد بهترین راه کنترل است.