آسیب خارجی ناشی از co2 :                         
(External co2 Inury)      


     


مشخصات عارضه:

این عارضه قبلاً به اسکالد نگهداری در گاز “Gas Storage Scald” شناخته می شد. به اسکالد معمولی ارتباطی ندارد و تنها خیلی کم به آن شباهت دارد. این بیماری به ندرت اتفاق می افتد و معمولا در میوه های زود برداشت شده مشاهده می گردد. عارضه با ایجاد غلظت Co2 (کمتر از 10-8 درصد) در ارتباط با اثر هوای سرد روی پوست میوه بوجود می آید. وقوع بیماری در سیب هایی که نزدیک دیوارها و سقف سالن نگهداری قرار دارند، محل هایی که در مواجه با شتاب شدید جریان هوا قرار می گیرند معمولا شدید است.