قهوه ای شدن مرکزی میوه ناشی از پیری (Senile Brown Core)


مشخصات بیماری:


این عارضه ناشی از افزایش طول عمر میوه است؛ در آغاز بصورت لکه های قهوه ای در بین حفره های دانه ها (تخمدان) بروز کرده و ممکن است بعداً در سراسر بافت های مجاور تخمدان توسعه پیدا کند و مرکز میوه تماماً قهوه ای شود. اگرچه بافت های مبتلا خشک و پوسته می شود ولی در صورت قهوه ای شدن کامل، مرکز سیب دیگر آبدار و محکم نمی باشد.
بیماری قهوه ای شدن مرکزی میوه ناشی از پیری زمانی در سالن کنترل اتمسفر توسعه می یابد که معمولاً با برداشت سیب هایی که از حد مطلوب رسیدگی برای نگهداری طولانی گذشته و یا انتقال آنها به سردخانه با تاخیر انجام گرفته است همراه شده باشد.