بیماری قهوه ای شدن داخلی سیب (Internal Browning)   


مشخصات بیماری

 از علائم این بیماری وجود خطوط سفید و بافت قهوه ای رنگ است که از ناحیه داخلی میوه به بیرون پخش گردیده است. تفاوت این عارضه با بیماری قهوه ای شدن مرکز سیب در ابتلا بافت های دورتر از مرکز میوه است.عوامل باغی:

میوه درختان قدیمی، درختان کم محصول، درختان ضعیف، میوه های سیب زود برداشت شده و در سایه قرار داشته، میوه های قسمت های داخلی درخت به بیماری قهوه ای شدن داخلی حساس می باشند و این عارضه در آنها رشد و توسعه می یابد.کنترل بیماری:

قهوه ای شدن داخلی سیب عارضه دمای پایین است و دمای نگهداری حدود 4-3 درجه سانتیگراد در سالن کنترل اتمسفر این بیماری را کنترل می کند.
باید از تاخیر در انتقال میوه به سردخانه اجتناب کرد.