آسیب داخلی ناشی از افزایش غلظت co2
(Internal co2 Inury)


مشخصات عارضه:

این عارضه به فرم بافت های آسیب دیده ای که به رنگ نارنجی متمایل به قهوه ای بوده و در زیر پوست میوه پراکنده می باشند، در می آید و در بعضی مواقع بافت های تخمدان و اطراف آن را نیز شامل می شود.
پس از مدتی در سردخانه رنگ بافت های مبتلا تیره تر شده، نواحی آسیب دیده خشک می شود و حفره های اسفنجی چوب پنبه ای باقی می ماند.
اگر سیب تازه مبتلا شده قاچ شود، در اثر تماس انگشت دست با قسمت های آسیب دیده شخص متوجه جنس لاستیک گونه ای خواهد شد.
در طول دوره ای که شرایط نگهداری غیر معمولی باشد، آسیب زود اتفاق می افتد و وقتی که شرایط معمولی دوباره برقرار شود عارضه افزایش پیدا نمی کند.
آسیب داخلی ناشی از  co2 هرگز ظاهر خارجی ندارد.
این عارضه به موجب افزایش غلظت Co2 به بیش از آنچه که توصیه شده است می باشد و شدت صدمه به نسبت تعداد سیب های مورد ابتلا، افزایش غلظت Co2  را بیشتر می کند.
صدمه با کم شدن دما و غیر معمولی شدن غلظت اکسیژن شدت می یابد. وقوع عارضه بیانگر توزیع غیریکنواخت گاز Co2  بوده که در این مورد ممکن است بدلیل تنظیم دستگاه های معیوب توزیع گاز بوده است.

شواهدی در دست نیست که حاکی از تاثیر زمان برداشت سیب ها برای ابتلا و توسعه این عارضه باشد.