سنجش رضایت مشتریان

مشتری گرامی
ضمن تشکر و قدردانی از همکاری شما در پاسخگویی به سوالات در خصوص عملکرد سردخانه، خواهشمند است با پاسخگویی به سوالات مندرج در فرم های زیر ما را در بهبود کیفیت ارائه خدمات سردخانه ای یاری فرمائید.

فرم شماره 1:فرم سنجش اهمیت عوامل مختلف درانتخاب یک سردخانه توسط مشتری برای نگهداری کالا  (لطفاً در هنگام پاسخگویی به سوالات به نکات مندرج در خصوص نحوه پاسخگویی به سوالات پرسشنامه توجه نمایید.)


فرم شماره 2: فرم سنجش رضایت مشتری از عملکرد هر یک از سردخانه های شرکت صنایع غذایی مهرشهر (لطفاً در هنگام پاسخگویی به سوالات به نکات مندرج در خصوص نحوه پاسخگویی به سوالات پرسشنامه توجه نمایید.)