• خدمات صنایع غذایی مهرشهر(تصویر1)||||2||||گالری صفحه خدمات
 • خدمات صنایع غذایی مهرشهر(تصویر2)||||3||||گالری صفحه خدمات
 • خدمات صنایع غذایی مهرشهر(تصویر3)||||4||||گالری صفحه خدمات
 • خدمات صنایع غذایی مهرشهر(تصویر6)||||42||||گالری صفحه خدمات
 • خدمات صنایع غذایی مهرشهر(تصویر4)||||5||||گالری صفحه خدمات
 • خدمات صنایع غذایی مهرشهر(تصویر5)||||41||||گالری صفحه خدمات
 • خدمات صنایع غذایی مهرشهر(تصویر7)||||43||||گالری صفحه خدمات

خدمات صنایع غذایی مهرشهر

شرکت صنایع غذایی مهرشهر خدمات سردخانه ای بالای صفر را جهت نگهداری انواع میوه، سبزی، تولیدات کارخانه های صنایع غذایی به منظور افزایش ماندگاری آن و عرضه به موقع آن در بازار مصرف، ارائه می دهد. این شرکت با
بالاترین کیفیت خدمات را در سطح سردخانه های استان ارائه می دهد.
 • خدمات (تصویر1)||||6||||گالری چندتایی صفحه خدمات
 • خدمات (تصویر2)||||7||||گالری چندتایی صفحه خدمات
 • خدمات (تصویر3)||||8||||گالری چندتایی صفحه خدمات
 • خدمات (تصویر4)||||9||||گالری چندتایی صفحه خدمات
 • خدمات (تصویر5)||||10||||گالری چندتایی صفحه خدمات
 • خدمات (تصویر6)||||11||||گالری چندتایی صفحه خدمات
 • خدمات (تصویر7)||||12||||گالری چندتایی صفحه خدمات
 • خدمات (تصویر8)||||13||||گالری چندتایی صفحه خدمات
 • خدمات (تصویر9)||||14||||گالری چندتایی صفحه خدمات