اسکالد نرم  (soft scald)


       


مشخصات عارضه:


در ابتدایی ترین مرحله اسکالد نرم، پوسته میوه ها به نظر میرسد شبیه اسکالد ناشی از نگهداری (Storage Scald)  باشد اما این دو بیماری یکی نیستند.
وقتی میوه در این مرحله در سردخانه بماند و یا به سالن پیش سردکن انتقال داده شود، گوشت میوه در نزدیکی پوست مورد ابتلا خیلی نرم شده و به اندازه 3 میلی متر  یا بیشتر گود می شود. علائم این عارضه مثل وصله های فرورفته یا باریکه هایی از جنس بافت قهوه ای شده روی پوست سیب می ماند که بصورت سلول های مجزا از بافت طبیعی میوه باقی می ماند. این نقاط مبتلا با خطوط مشخص از بافت های سالم مجزا می باشند. اسکالد ملایم درطول سه ماه نگهداری معمولا توسعه می یابد.  اگر بیماری در سیب بروز کند به سرعت پیشرفت می کند. در صورتیکه میوه در سردخانه جابجا شود نقاط مبتلا ممکن است عمیق تر شده ولی پیشرفت عارضه در سطح و پوست میوه متوقف می گردد.ارقام حساس:

گولدن دلیشس و جاناتان از جمله ارقام سیب هستند که به این بیماری بیشترین حساسیت را نشان می دهند.
اسکالد نرم در حساس ترین رقم سیب که دیر به سردخانه منتقل شود افزایش می یابد.عوامل نگهداری در سردخانه:

اسکالد نرم عارضه ویژه دمای پایین است.
اگر دمای سالن نگهداری سیب به مدت هشت هفته در 1 درجه سانتیگراد ثابت حفظ شود و سپس دما به 0 درجه سانتیگراد کاهش یابد این بیماری کنترل می شود. نگهداری رقم جاناتان در سالن کنترل اتمسفر حتی در صفر درجه سانتیگراد بیماری  را کنترل می کند.کنترل بیماری:

بعد از برداشت محصول بلافاصله آنها را به سردخانه منتقل گردد.
از نحوه نگهداری در دماهای اشاره شده پیروی شود.
از سالن کنترل اتمسفر استفاده گردد.